Op deze pagina vindt u de disclaimer van www.aygunfinance.nl, zoals deze beschikbaar is gesteld door Aygun Finance. In deze disclaimer geven wij aan onder welk voorbehoud wij de informatie op onze website aan u aanbieden.

Op het gebruik van deze website (www.aygunfinance.nl) zijn onderstaande gebruiksvoorwaarden van toepassing. Door gebruik te maken van deze website, wordt u geacht kennis te hebben genomen van de gebruiksvoorwaarden en deze te hebben aanvaard.

Gebruik van informatie

Aygun Finance streeft ernaar op deze website altijd juist en actuele informatie aan te bieden. Hoewel deze informatie met de grootst mogelijke zorgvuldigheid is samengesteld, staat Aygun Finance niet in voor de volledigheid, juistheid of actualiteit van de informatie. De juridische informatie op de website is van algemeen aard en kan niet worden beschouwd als een vervanging van juridische advies.

Aan de informatie kunnen geen rechten worden ontleend. Aygun Finance aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade die voortvloeit uit het gebruik van de informatie of de website en evenmin voor het niet goed functioneren van de website.

Op basis van het verzenden en ontvangen van informatie via de website of via e-mail kan niet zonder meer een relatie tussen Aygun Finance en de gebruiker van de website ontstaan.

Geen garantie op juistheid

Voor de prijzen die op onze website staan, geldt dat wij streven naar een zo zorgvuldig mogelijke weergave van de realiteit en de bedoelde prijzen. Fouten die daarbij ontstaan en herkenbaar zijn als programmeer dan wel typefouten, vormen nooit een aanleiding om een contract dan wel overeenkomst met Aygun Finance te mogen claimen of te veronderstellen.

Aygun Finance streeft naar een zo actueel mogelijke website. Mocht ondanks deze inspanningen de informatie van of de inhoud op deze website onvolledig en of onjuist zijn, dan kunnen wij daarvoor geen aansprakelijkheid aanvaarden.

De informatie en/of producten op deze website worden aangeboden zonder enige vorm van garantie en of aanspraak op juistheid. Wij behouden ons het recht voor om deze materialen te wijzigen, te verwijderen of opnieuw te plaatsen zonder enige voorafgaande mededeling. Aygun Finance aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enige informatie die op website staat waarnaar wij via hyperlinks verwijzen.

E-mail

Aygun Finance garandeert niet dat aan haar gezonden e-mails (tijdig) worden ontvangen en verwerkt, omdat tijdige ontvangst van e-mails niet kan worden gegarandeerd. Ook de veiligheid van het e-mailverkeer kan niet volledig worden gegarandeerd door de hieraan verbonden veiligheidsrisico’s. Door zonder encryptie of wachtwoordbeveiliging per e-mail met Aygun Finance te corresponderen, accepteert u dit risico.

Hyperlinks

Deze website kan hyperlinks bevatten naar websites van derden. Aygun Finance heeft geen invloed op websites van derden en is niet verantwoordelijk voor de beschikbaarheid of inhoud daarvan. Aygun Finance aanvaardt dan ook geen aansprakelijkheid voor schade die voortvloeit uit het gebruik van websites van derden.

Intellectueel eigendom

Alle publicaties en uitingen van Aygun Finance zijn beschermd door auteursrecht en andere intellectuele eigendomsrechten. Het gebruik van de informatie op deze website is gratis zolang u deze informatie niet kopieert, verspreidt of op een andere manier gebruikt of misbruikt. U mag de informatie op deze website alleen hergebruiken volgens de regelingen van het dwingend recht.

Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Aygun Finance is het niet toegestaan tekst, fotomateriaal of andere materialen op deze website her te gebruiken, behalve voor persoonlijk en niet commercieel gebruik. Het intellectueel eigendom berust bij Aygun Finance.

Wijzigingen

Mocht deze disclaimer wijzigen, dan vindt u de meest recente versie van de disclaimer van www.aygunfinance.nl op deze pagina.